Disclaimer

Oog voor het kind stelt het zeer op prijs dat u geinteresseerd bent in mijn dienstverlening en een bezoek brengt aan de internetsite. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Oog voor het kind en/of haar partners. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Oog voor het kind.

©2017 Oog voor het kind