Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities.

 1. Opdrachtgever: iedere (rechts) persoon die een opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten verstrekt.
 2. Oog voor het kind: mevrouw I. Toebast handelend onder de naam Oog voor het kind, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, haar rechtsopvolger(s).
 3. Diensten en Producten: al hetgeen Oog voor het kind ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, waaronder coaching, professionalisering, advisering, training en procesondersteuning;
 4. Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke aanbieding van Oog voor het kind inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de kosten verbonden aan de te verrichten Diensten en/of te leveren Producten.
 5. Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door Opdrachtgever aan Oog voor het kind verstrekte en door Oog voor het kind aanvaarde opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten.
 6. Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen Oog voor het kind en Opdrachtgever, niet beperkt tot de overeenkomsten van opdracht.
 7. Materiaal: verstaan al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van de Diensten en/of het leveren van Producten door Oog voor het kind aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en onderzoeksinstrumenten.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging en Overeenkomst tussen Oog voor het kind en Opdrachtgever waarop Oog voor het kind deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Oog voor het kind , voor de uitvoering waarvan door Oog voor het kind derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Oog voor het kind en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten.

 1. Alle Offertes en aanbiedingen van Oog voor het kind zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, komen Offertes steeds van rechtswege te vervallen bij gebreke van acceptatie van een Offerte binnen de daarvoor geldende termijn. Vanaf dat moment kan Opdrachtgever daarop in ieder geval géén beroep meer doen.
 3. De in Offertes opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s. Indien Oog voor het kind niet BTW-vrijgestelde activiteiten in opdracht van Opdrachtgever verricht, dient de Opdrachtgever tevens de hierover verschuldigde BTW aan Oog voor het kind te voldoen.
 4. De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Oog voor het kind van de door Oog voor het kind verstrekte en door Opdrachtgever ondertekende Offerte, dan wel doordat Oog voor het kind een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oog voor het kind niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Inhoud en uitvoering Overeenkomst.

 1. Alle door t Oog voor het kind e verrichten Diensten en te leveren Producten worden mede gebaseerd op de door of namens Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens haar verstrekte gegevens, materialen en bescheiden, waarvan door Oog voor het kind van de juistheid en volledigheid wordt uitgegaan.
 2. Meerkosten, voortvloeiend uit na totstandkoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen Diensten en of Producten, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende Diensten respectievelijk Producten.
 3. Oog voor het kind heeft het recht bepaalde werkzaamheden ter zake Opdracht te laten verrichten door derden.
 4. Oog voor het kind is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien Opdrachtgever met betaling van een (deel)factuur in gebreke blijft, is Oog voor het kind gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van Opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.
 5. Oog voor het kind is te allen tijde gerechtigd een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te weigeren, indien dit naar haar oordeel in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht geraken in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Oog voor het kind gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade (daaronder begrepen kosten) die Oog voor het kind daardoor lijdt.
 7. De door Oog voor het kind opgegeven of bevestigde termijnen voor (op)levering gelden nimmer als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst.

 1. Oog voor het kind is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door vertraging van de zijde van Opdrachtgever niet langer van Oog voor het kind kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 1. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Oog voor het kind kan worden gevergd, zoals bij ziekte van de persoon die namens Oog voor het kind de overeengekomen werkzaamheden zal uitvoeren.
 1. Indien de oorzaak van de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Oog voor het kind gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan:
  1. ontbinding tot één maand voor de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de overeengekomen Diensten of leveringsdatum van het Product: 50% van het factuurbedrag;
  2. ontbinding binnen één maand voor de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de overeengekomen Diensten of leveringsdatum van het Product: 100% van het factuurbedrag.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Oog voor het kind op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Oog voor het kind de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 6. Overmacht.

 1. Oog voor het kind is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Oog voor het kind geen invloed kan uitoefenen, doch Oog voor het kind waardoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Oog voor het kind heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Oog voor het kind haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Oog voor het kind kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7. Intellectueel eigendom.

 1. Oog voor het kind behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving toekomen op de werken, kennis en Materialen die Oog voor het kind ten behoeve van het verrichten van Diensten en het leveren van Producten aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Oog voor het kind heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Indien Oog voor het kind bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door Opdrachtgever verstrekte zaken, teksten, ideeën, namen, ontwerpen, concepten, et cetera garandeert Opdrachtgever dat Oog voor het kind deze in het kader van de Overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart Opdrachtgever t Oog voor het kind tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.
 3. Alle rechten, inclusief doch niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle door Oog voor het kind respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde Producten en verrichte Diensten blijven te allen tijde eigendom van Oog voor het kind dan wel van de door deze ingeschakelde derden en/of derde rechthebbenden.
 4. Materiaal dat door Oog voor het kind aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld mag door Opdrachtgever niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oog voor het kind vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd en/of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden aan derden.
 5. Het is Opdrachtgever verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan te (doen of laten) brengen in het Materiaal, dat aan Opdrachtgever door Oog voor het kind ter beschikking is gesteld.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de aan Opdrachtgever door of namens Oog voor het kind of door haar ingeschakelde derden geleverde, ter beschikking gestelde of ontwikkelde materialen, ontwerpen, databestanden, websites of programmatuur daarvan te verwijderen of te wijzigen.
 7. Oog voor het kind behoudt zich het recht voor Materiaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren, te wijzigen of te herzien.
 8. Oog voor het kind garandeert niet dat het Materiaal volledig juist bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Oog voor het kind is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van het Materiaal, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van het Materiaal door virussen of het niet correct functioneren van het Materiaal.
 9. In geval van overtreding door Opdrachtgever van één of meer bepalingen van dit artikel 7 verbeurt Opdrachtgever aan Oog voor het kind een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 100.000,– (zegge: eenhonderdduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 10.000,– (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag dat een ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Oog voor het kind om staking van het onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van Oog voor het kind om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle door Oog voor het kind in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Oog voor het kind totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Oog voor het kind gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Oog voor het kind veilig te stellen.

Artikel 9. Betalingen.

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Oog voor het kind aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Oog voor het kind aangegeven. Oog voor het kind is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Oog voor het kind is gerechtigd om voor de start van de uitvoering van de overeengekomen Diensten of leveringsdatum van de Producten een deel van het totale factuurbedrag te factureren.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Oog voor het kind heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Oog voor het kind echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10. Reclame.

 1. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Oog voor het kind te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
 2. Alle door Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Oog voor het kind of andere gebreken in de door haar geleverde producten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen zeven dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Oog voor het kind te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien zij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oog voor het kind zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 3. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

 1. Oog voor het kind is, behoudens opzet of grove schuld van haar kant, niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden en die is ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de overeengekomen opdracht door Oog voor het kind, waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – het niet of niet behoorlijk functioneren van door Oog voor het kind geleverde Producten of Diensten dan wel het ondeugdelijk zijn van door Oog voor het kind geleverde Producten of Diensten, alsmede schade tengevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van Diensten of Producten.
 2. In het geval dat rechtens zou worden vastgesteld dat Oog voor het kind ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de voor haar bestaande verzekeringsdekking. Wanneer de verzekeraar de lopende aansprakelijkheidspolis jegens Oog voor het kind opzegt, is Oog voor het kind gerechtigd haar werkzaamheden jegens Opdrachtgever op te schorten totdat een nieuwe aansprakelijkheidsdekking zal zijn verkregen. Oog voor het kind verplicht zich om zich in te spannen om op zo kort mogelijke termijn nieuwe aansprakelijkheidsdekking te verkrijgen.
 3. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsdekking mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van Oog voor het kind beperkt tot de waarde van de gezamenlijke facturen die door Oog voor het kind aan Opdrachtgever werden verzonden met betrekking tot het betreffende product of dienst tot het moment waarop het schade toebrengend evenement zich heeft voorgedaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Oog voor het kind tegen alle aanspraken van haar hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Oog voor het kind jegens Opdrachtgever aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
 5. Onverminderd hetgeen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Oog voor het kind, behalve die welke door Oog voor het kind is erkend, door het enkele verloop van twee maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 6. Oog voor het kind en Opdrachtgever zullen elkaar over en weer onverwijld op de hoogte stellen van iedere vordering, of dreigende vordering, of claim van derden, waarin aansprakelijkheid van Opdrachtgever en/of  Oog voor het kind besloten ligt of kan liggen.
 7. Het bepaalde in de leden 1-6 van dit artikel heeft betrekking op contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden.

 1. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Oog voor het kind en Opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die Oog voor het kind bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Oog voor het kind haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt Oog voor het kind niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Oog voor het kind blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk wordt, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat Opdrachtgever deswege enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Oog voor het kind onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Oog voor het kind of haar leveranciers.

Artikel 13. Geheimhouding.

 1. Oog voor het kind en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 14: Klachtenprocedure

 1. De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van Opdrachtgevers van Oog voor het kind
 2. Klachten kunnen betrekking hebben op:
  a) het handelen of nalaten van de trainer bij de uitvoering van een opdracht.
  b) financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen de klager en Oog voor het kind gesloten opdrachtbevestiging.
 3. Klachten dienen schriftelijk aan Oog voor het kind te worden gemeld en zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Oog voor het kind zal binnen vier weken reageren op een schriftelijk ontvangen klacht.
 5. Indien langer dan vier weken voor onderzoek van de klacht is benodigd, zal Oog voor het kind de klager met toelichting hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tevens zal Oog voor het kind aangeven wanneer uitsluitsel te verwachten is.
 6. De klager heeft een beroepsmogelijkheid door de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (degeschillencommissie.nl).
 7. Het oordeel van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is bindend voor Oog voor het kind

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle door Oog voor het kind gesloten Overeenkomsten, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in het kader van Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij Oog voor het kind ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.