Co-teachen

Ik ken de uitdagingen waar de leraar vandaag en morgen mee wordt geconfronteerd, ik geloof in de kracht en professionaliteit van de leraar om daar goed mee om te gaan. Als co-teacher ben ik ervan overtuigd dat ik door mijn kennis en ervaringen leerkrachten handelingsvaardiger kan maken.
En samen met hen de uitdaging aan kan gaan om het onderwijs voor elk kind passender te maken.

Wat is co-teachen?

Co-teaching is een werkvorm die gericht is op het vergroten van leerkracht vaardigheden. Bij co-teaching werkt een leerkracht in de eigen klas samen met een co-teacher die fungeert als een gelijkwaardige partner. De wijze waarop deze werkvorm wordt ingezet, wordt altijd vastgesteld in overleg met de leerkracht die co-teaching aanvraagt. De hulpvraag kan zeer divers zijn. Te denken valt aan klassenorganisatie, differentiatie of omgaan met groepen met een moeilijke dynamiek. Na de intake (eventueel met intern begeleider/directie erbij) en een observatie worden tussen de leerkracht en co-teacher afspraken gemaakt over het traject. Dit omschrijven we in meetbare doelen. Vervolgens wordt besproken welke vorm (ondersteunende co-teaching, parallel co-teaching, teamteaching en complementaire co-teaching) wordt toegepast tijdens de activiteiten/lessen en de rol van beiden daarin. Na elke activiteit/les worden ervaringen, mogelijke verbeteringen, feedback en voortgang besproken en kort vastgelegd.

Mijn missie is om het voor kinderen en leraren zo te organiseren dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot competente, gerespecteerde, probleemoplossende, creatieve en lekker in hun vel zittende volwassenen. Samen met de kinderen en de leerkrachten werken aan de vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor de toekomst!